Основні завдання

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

► реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства, поперед-ження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

► здійснення,відповідно до законодавства,  державного санітарно-епідеміо-логічного  нагляду (контролю):

  • за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показ-никами якості харчових продуктів, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,
  • додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах; воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою; лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;
  • дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та

Інгредієнтів  у тютюнових виробах, які реалізуються на відомчій  території;

  • застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних, профілактичних   і

про-тиепідемічних заходів щодо охорони відомчої території від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших територій або карантинних зон;

  • здійснення контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення; та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;

► здійснення у межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення,  поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень  людей;

► подання, в установленому порядку, пропозицій щодо обмеження або заборони в’їзду на відомчу територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

► проведення державної санітарно – епідеміологічної експертизи з оформленням результатів її проведення у вигляді відповідних висновків;

► розробка та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема, щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності; вживання, відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування  або заборони ввезення  (пересилання)  на митну територію або

перевезення біологічних продуктів та патологічного матеріалу;

► участь у проведенні санітарно – епідеміологічних розслідувань, спрямо-ваних на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення й поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти; групових  та  індивідуальних  харчових  отруєнь,  масових  неінфекційних за-хворювань (отруєнь)  та радіаційних уражень; випадків порушення норм радіаційної  безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

► участь у реалізації науково – технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково – технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

► участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо  окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;

► здійснення відбору зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик; організація проведення лабораторних досліджень (випробувань)  та/або експертизи;

► здійснення моніторингу причин і кількості звернень фізичних та ридичних осіб щодо  дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

► узагальнення результатів здійснення державного санітарно – епідеміоло-гічного нагляду з аналізом причин виявлених порушень, розробкою та поданням у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту здоров’я населення та санітарно епідемічного благополуччя населення.

 

Нормативноправова база в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:

 

Закони України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Податковий кодекс України

Кодекс законів про працю України

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон  України «Про основні  засади державного  нагляду (контролю) у сфері  господарської  діяльності»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про відходи»

Закон  України «Про  благоустрій  населених  пунктів»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон  України  «Про  звернення  громадян»

Закон  України  «Про  інформацію»

Закон  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»

Закон  України  «Про  державну  службу»

Закон  України «Про  запобігання  корупції»

Закон  України «Про  місцеве самоврядування в Україні»

Закон  України  «Про  адміністративні  послуги»

Закон  України  «Про  дозвільну  систему у  сфері  господарської  діяльності»

Закон  України «Про  перелік  документів  дозвільного характеру»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон  України  «Про  освіту»

Закон  України «Про  дошкільну  освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон  України «Про  професійно-технічну  освіту»

Закон  України  «Про  вищу  освіту»

Закон України «Про  оздоровлення  та  відпочинок»

Закон  України «Про  дитяче  харчування»

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробува-нні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту ети-лового, коньячного і плодового, алкогольних  напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси  та продукцію з них»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючоговипромінювання».

Закон України «Про  поводження  з  радіоактивними  відходами»

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази МОЗ України

Санітарні норми і правила

Гігієнічні нормативи

Регламенти використання небезпечних факторів

Інші  нормативно- правові  акти