П А М ’ Я Т К А операторам ринку харчових продуктів, населенню, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення організації дотримання основних вимог санітарного законодавства під час проведення масових заходів на території Чернівецької області

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого  само-врядування у сфері забезпечення організації дотримання вимог санітар-ного законодавства. Пунктом 6 статті 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачено, що місцеві державні адміністрації в межах,   визначених Консти-туцією  і  законами  України,  здійснюють   на   відповідних територіях державний контроль за додержанням  санітарних і ветеринарних правил,  збиранням, утилізацією  і  захороненням  промислових,…

Вимоги до джерел питного водопостачання

Державний моніторинг вод є складовою державної системи моніторингу навколишнього природного середовища України. На сьогодні оцінювання ризику є важливим аналітичним інструментом, щодає змогу з’ясувати фактори, які становлять загрозу для здоров’я людини, встановити їхнє співвідношення і на цій базі окреслити пріоритети діяльності з мінімізації ризику. Найбільшим ризиком, що виникає під час споживання питної води та пов’язаний із…